What We Do

บริษัท โอม ฟอร์ ยู จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กรกฏาคม  พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รวมถึงจัดทำ ให้คำปรึกษา และดูแลระบบการจัดการของกิจการประเภทต่างๆ อาทิ ระบบควบคุมการผลิตของโรงงาน, ระบบบริหารจัดการร้านทอง, ระบบบริหารจัดการร้านค้า เช่น ระบบเช่า-ซื้อชุดครุย ระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรกลโรงงานต่างๆ ตลอดถึงการจัดอบรมด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลทั่วไป บุคลากรขององค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และข้าราชการทุกระดับ

บริษัท โอม ฟอร์ ยู จำกัด พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ จริงใจ เป้าหมายสำคัญคือ

ลูกค้าของเราจะต้องมีความก้าวหน้าในกิจการที่ดำเนินอยู่และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างรวดเร็ว และมั่นคง

Recent Projects We’ve Completed For Our Clients

We Imagine

The imagination is the beginning of the great ideas! We imagine what we desire and create it.

Our Promise

We Build

We Build Soltions, We do build the right solution for your every single problem in order to run your business efficiently!

We Create

We Create Solutions, We create the best fit digital solutions from our creativity for every aspect of your important business in a sustainable way!

We Share

We share our best technological and innovative practices to you to grow your business in this changing world!

Mr. Nudpakun Leechaikul

Founder & Chief Executive Officer, OM FOR YOU Co., Ltd.

Bachelor Degree in Computer Engineering International Program,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi Tungkru, Bangkok, Thailand.

Rewards

We Build Solutions For Your Everyday Problems

No matter what your industry is, it’s time for every business to become digital.! OM FOR YOU offers and practices in areas where we have specialization to provide the best fit and innovative solutions to your business problems

WE ARE SOFTWARE ENGINEERING PROFESSIONALS IN BUILDING ANY SOLUTION

OM FOR YOU is a leading provider of a variety custom  application & software development and consulting services to clients in every major industry

We keep our best going on incremental improvement of IT system to support your best business environments in every single industry

Let our experts take care of Media &amp Marketing for you to build more profit and perception and also helps exponentially grow your business online with technology

Lecturer, Coaching and Mentoring Services

รับเป็นวิทยากรจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิชาการและการใช้งานระบบ ให้กับบุคคลทั่วไป พนักงานของบริษัท ห้าง ร้าน ด้วยประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงคอมพิวเตอร์มาเป็นเวลานานทั้งการเรียน การชนะเลิศการแข่งขันหลายรายการ การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ จึงทำให้บริษัท โอม ฟอร์ ยู จำกัด มีบุคลากรที่มีความสามารถในการให้จัดอบรมบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เกี่ยวกับเทตโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office, Flash, Photo Shop, Illustrator, Indesign, PHP, Cake PHP, ASP, Computer Art, Graphic Design, Web Design, Adobe Muse, Adobe Edge Animate

Some Words From Our Clients

Our Promise

Om4you Company

Om4you Company

Location

Contact Us